Overdracht pastoraal leiderschap in Augustinusparochie

Op 15 januari 2017 stelde de bisschop van Breda, monseigneur Johannes Liesen, tijdens een plechtige eucharistieviering in de Franciscuskerk de nieuwe missionaire gemeenschap van de Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD) aan de Augustinusparochie voor. Sinds die datum woont deze gemeenschap in het vroegere parochiecentrum naast de Franciscuskerk. Deze bestaat op dit moment uit vier leden: pater Richard Lobo (36) uit India, Edmund Owusu (37) uit Ghana, Gilbert Razón (34) uit de Filippijnen en ondergetekende Bert Wooning (79), geboren in Nederland. Zoals u ziet: alle vier afkomstig uit vier verschillende landen. Op deze manier wil deze gemeenschap laten zien dat het mogelijk is om vreedzaam en eensgezind met elkaar samen te leven ook al komen haar leden uit verschillende culturen.

Deze gemeenschap probeert, naast het dagelijkse pastorale parochiële werk, speciale aandacht te geven aan missionaire taken zoals de zorg voor migranten in het algemeen en voor migrantengemeenschappen in het bijzonder, en vluchtelingen, speciaal degenen die in grote moeilijkheden verkeren. In dit kader is ze begonnen met Engelstalige eucharistievieringen in de Michaëlkerk elke zondagmiddag om 13.00 uur, Eucharistievieringen met de Indonesische gemeenschap elke tweede zondag van de maand om 15.00 uur in de Franciscuskerk en het overnemen van de eucharistievieringen met de Antilliaanse gemeenschap elke eerste zondag van de maand om 15.00 uur in de Michaëlkerk.

Binnen ditzelfde missionaire kader proberen we bijzondere aandacht te besteden aan de mensen aan de onderkant van de maatschappij, bijvoorbeeld door contact met hen te leggen in de verschillende buurthuizen die er zowel binnen als buiten de Augustinusparochie bestaan, zoals bijvoorbeeld het Mondiaal Centrum Breda en het Annahuis. Van de andere kant probeert ze de mensen die het relatief goed hebben, bewust te maken dat in hun eigen wijk mensen leven die het niet breed hebben of zelfs in grote sociale en financiële moeilijkheden verkeren.

Binnen het kader van dit missionaire werk wil deze gemeenschap ook zo spoedig mogelijk contact opnemen met de vele moslims en de besturen van de verschillende moskeeën in de buurt.

Op 1 mei 2016 had de bisschop van Breda ondergetekende, Bert Wooning, benoemd als parochieel administrator van de Augustinusparochie. Dat zouden we als een soort voorlopige of vervangend pastoor kunnen beschouwen en als zodanig hoofd van de parochie, voorzitter van het kerkbestuur en het pastorale team.

Op 14 januari 2018 zal ondergetekende deze taak neerleggen en overdragen aan zijn medebroeder Richard Lobo. Aangezien de bisschop van Breda het hoofd is van alle parochies, komt hij persoonlijk om P. Richard Lobo als zodanig te 'installeren'. Vanaf dat moment zal P. Richard Lobo alle verantwoordelijkheden op zich nemen die ondergetekende tot nu toe gedragen heeft.

Persoonlijk ben ik blij en dankbaar dat ik tot nu toe de kracht en de gezondheid heb gehad om gedurende anderhalf jaar deze taak te vervullen. Van de andere kant ben ik blij dat een jongere kracht deze taak nu op zich gaat nemen, een medebroeder die een goede pastorale ervaring van bijna drie jaar heeft opgedaan in de parochie van Den Haag-Zuid. Ik ben ervan overtuigd dat deze ervaring hem veel zal helpen om zijn pastoraal leiderschap hier in deze parochie goed te vervullen met de zorg zowel voor de dagelijkse parochiële en pastorale zorg als de uitvoering van de missionaire taken.

Dankbaar en blij ben ik ook voor de vele steun die ik in de afgelopen anderhalf jaar van de leken heb mogen ondervinden in het bijzonder die van het kerkbestuur met Max Hoefeijzers, Hans Oomens, Marga de Ridder en René van den Acker alsook van het pastorale team waarin diaken Ben Hendriksen en drie dames als pastorale ondersteuners en vertegenwoordigers van de vier kerkplekken (Michaël, Willibrord, Franciscus en Bethlehem) zitting hebben namelijk Trudy Gerritsen, Anja Wauben en Ella Toebak. Van harte wens ik hen Gods rijkste Zegen toe opdat onze Augustinusparochie een goed getuigenis kan geven van het Evangelie aan de mensen van Breda en op deze manier kan meewerken dat onze wijk van Breda-Noord steeds socialer en leefbaarder wordt.

Bert Wooning svd

Meer berichten