'Mijn curator register'

Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de kantonrechter op verzoek de beschermingsmaatregel curatele instellen. Mensen die de kwetsbaren in de samenleving genoemd worden, krijgen nogal eens te maken met ondercuratelestelling.

Een aanvraag curatele kan worden gedaan door:
- de betrokkene zelf
- echtgenoot of andere partner
- familieleden tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten)
- degene die het gezag uitoefent (bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is, of de stiefouder)
- de bewindvoerder of mentor, als er al een maatregel loopt
- de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
- de officier van justitie
Bron: www.rechtspraak.nl

Vaak zal de rechter kiezen voor een familiair (niet-professioneel) curator. Een familiair curator kan een familielid of kennis zijn. Aan een familiair curator worden een aantal voorwaarden gesteld. De persoon is handelingsbekwaam en mag niet:
- een direct betrokken of behandelend hulpverlener zijn
- behoren tot de leiding of het personeel van de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
- organisatorisch verbonden zijn met de zorginstelling
- zelf onder curatele, bewind of mentorschap staan
- in staat van faillissement verkeren
- onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) vallen
- de Wsnp-bewindvoerder van de betrokkene zijn
Bron: www.rechtspraak.nl

De rechter kan niet toetsen of de beoogde curator op goede voet staat met degene die onder curatele gesteld wordt. Het lijkt erop alsof de wetgever er stilzwijgend vanuit gaat dat dit zo is. Toch is het bij elke rechtbank bekend dat er over nalatenschappen nogal eens stevig geruzied wordt door de erfgenamen. In dat geval zit er veel ‘oud zeer’ bij de betrokkenen. Stel nu dat één van de erfgenamen een kwetsbaar persoon is die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, bijvoorbeeld tijdens een psychose. Dan kan één van de overige erfgenamen het curatorschap aanvragen en daarmee de kwetsbare monddood maken. Hoewel het mogelijk is om een andere curator te laten benoemen, zal de erfenis wel verdeeld zijn voordat die benoeming zijn beslag heeft gekregen. De kwetsbare kan achteraf weinig verhaal halen, want de geloofwaardigheid van iemand die psychotisch is geweest, is nihil.

De wet biedt op dit moment nog geen mogelijkheid om te laten vastleggen wie curator wordt, mocht een kwetsbare de regie over zichzelf kwijtraken. Misschien kan zulks geregeld worden door het instellen van een ‘Mijn curator register’, waarin kwetsbaren kunnen aangeven wie ze in de toekomst als mogelijke curator willen.

Meer berichten