Vooraan v.l.n.r. Patricia Brunklaus (Groenlinks), Marianne van der Sloot (CDA), Annemarie Spierings (D66), Christophe van der Maat (VVD), Stijn Smeulders (PvdA) en Herman Vreugdenhil (CU/SGP), daarachter de partners.
Vooraan v.l.n.r. Patricia Brunklaus (Groenlinks), Marianne van der Sloot (CDA), Annemarie Spierings (D66), Christophe van der Maat (VVD), Stijn Smeulders (PvdA) en Herman Vreugdenhil (CU/SGP), daarachter de partners. (Foto: )

'Brabants Mozaïek (is) in ontwikkeling'

De Brabantse Manifestpartners reikten 10 januari hun manifest 'Brabants Mozaïek in ontwikkeling' uit aan fractievoorzitters in Provinciale Staten. Met het oog op de verkiezingen van 20 maart roepen ze de provincie op tot 'n gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie in de komende bestuursperiode.

DEN BOSCH - De partners zijn de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Bra-
bants Landschap, de Brabantse Waterschappen, Natuurmonu-
menten, Staatsbosbeheer, Bra-
bantse Milieufederatie (BMF), Brabants Particulier Grondbezit (BPG), de vijf grote Brabantse gemeenten (B5) en VNO-NCW. Het manifest wordt ook ondersteund door de gemeenten van Brabant via de vier regio's en door Brabant Water.

,,De aandacht van al de vorige manifesten richtten zich vooral op de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. In 2019 staan we weer voor grote opgaven. We moeten zorgen voor voldoende duurzame energie. De huidige landbouw schakelt over naar kringlooplandbouw. Intensieve regenval en de droogte en de hitte door klimaatverandering hebben grote gevolgen voor onze economie en gezondheid. De vraag is hoe het Noord-Brabant van de toekomst er uit ziet? Duidelijk is dat het buitengebied en de relatie tussen stad en land gaan veranderen.
Met extra woningen, 'n veranderende mobiliteit, een landbouw die zoekt naar nieuwe kringlopen met minder areaal en grotere bedrijven en met ook meer aansluiting op maatschappelijke doelen zoals energie- natuur- en klimaatopgaven'', aldus de Manifestpartners. ,,Het manifest gaat in op de opgaven waar we in het buitengebied voor staan. Die zijn urgent en complex en aan verandering onderhevig en ze kunnen alleen effectief worden aangepakt door intensief samen te werken. Dat lukt als we het hervonden vertrouwen keer op keer bevestigen en versterken. Waarbij we elkaar blindelings weten te vinden, vasthouden, inspireren en aanspreken. We pakken de transities van de landbouw, natuur, klimaat en energie gebiedsgericht en ook grensontkennend aan. We zetten hier ook gezamenlijk beleid, instrumenten, investeringen en menskracht voor in. Dat vergroot de slagkracht en doelmatige aanpak van de opgaven. We roepen provincie en gemeenten om deze aanpak, meer dan nu, ook uitganspunt van hun handelen te maken. Ook onderschrijven we de onmisbare rol die de land- en tuinbouw speelt om een beter Brabant(s Mozaïek) te krijgen. Ondersteuning van de provincie en andere partijen zoals die uit de voedselketen is hierbij onontbeerlijk.''

Meer berichten